Sivuston käyttötapa: Mobiili

Energiatekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Energiatekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Energia-ala elää voimakkaan kasvun aikaa. Ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja kasvava energiantarve ovat haasteita, joita ratkomaan tarvitaan jatkuvasti uusia energiatekniikan diplomi-insinöörejä.

Suomi on maailman johtavia kärkimaita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Opiskelemalla energiatekniikkaa rakennat uraa tulevaisuuden kärkipaikalla.

Energiatekniikka sopii sinulle, jos olet kiinnostunut tekniikasta ja haluat hyödyntää matematiikkaa sekä luonnontieteitä työvälineenä. Myös kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on energia-insinöörille hyödyllinen ominaisuus.

Mitä energiatekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Opinnoissasi perehdyt energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Tutustut erilaisiin voimalaitoksiin ja opit ymmärtämään energiantuotannon periaatteet vaihe vaiheelta.

Opintosi ovat monipuolinen yhdistelmä tekniikka ja luonnontieteitä – matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Saat kattavat perustiedot energiantuotannon tavoista, kuten aurinko-, tuuli-, höyry- ja ydinvoimatekniikasta sekä niiden toiminnasta ja turvallisuudesta. Opit ymmärtämään sekä hallitsemaan energiantuotantoon liittyvät tekniikat, kuten kattilat, polttimet, turbiinit, reaktorit ja pumput. Saat myös valmiudet arvioida, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus kandidaatin tutkinnossa (TkK) on pääosin suomenkielistä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on automaattinen oikeus jatkaa diplomi-insinöörin (DI) tutkintoon. Diplomi-insinöörin tutkinnossa valittavanasi on suomen- tai englanninkielinen diplomi-insinööriohjelma, ja pääasiallinen opiskelukielesi määräytyy sen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinto muodostuu yleisopinnoista, aineopinnoista, sivuopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan tulevien vuosien opinnoille.

Energiatekniikan opinnot kattavat energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät. Energiaa voidaan tuottaa muun muassa auringosta, tuulesta, öljystä, kivihiilestä, ydinvoimasta ja biomassasta, kuten puusta.

Opintojesi kantavia teemoja ovat energian tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys. Koulutuksesi pohjana ovat kolme energiatekniikan keskeistä osaamisaluetta:

1)    energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruuteen vaikuttavat toimintaperiaatteet,

2)    energian muuntaminen sekä

3)    energian muuntamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. Energian muuntamisessa on kyse luonnon energiavarojen, kuten veden, tuulen tai biomassan muuttamisesta ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi eli esimerkiksi lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

Saat valmiudet tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä esimerkiksi energiantuotannossa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä sekä prosessiteollisuudessa. Prosessiteollisuudessa, kuten vaikkapa paperitehtaalla, jalostettavaa raaka-ainetta käsitellään useassa tuotannon eri vaiheessa, joissa jokaisessa tarvitaan energiaa.

Suoritettuasi energiatekniikan kandidaatintutkinnon voit jatkaa opintoja energiatekniikan Energy Systems -maisteriohjelmassa, jossa voit suuntautua bioenergiajärjestelmiin tai ydinvoimatekniikkaan.

Bioenergiajärjestelmien opinnoissa syvennyt eloperäisestä aineksesta saatavaan uusiutuvaan energiaan eli bioenergiaan. Perehdyt bioenergian tuotannon ja loppukäytön teknologioihin sekä biopolttoaineiden jalostukseen ja kansainväliseen kauppaan.

Ydinvoimatekniikan opinnoissa syvennyt ydinvoimalaitosten suunnitteluun, toimintaan ja perusrakenteisiin. Ohjelma kattaa myös säteily- ja ydinturvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät opinnot. Ydinturvallisuutta voit Suomessa opiskella ainostaan LUT:ssa.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Energiatekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK, 180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa energiatekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (DI, 120 op).

Energiatekniikan kandidaatinopinnoissa suuntautumisvaihtoehtosi on energiatekniikka. Kandidaatin tutkinnon sivuopinnot voit valita muiden koulutusohjelmien tuottamista sivuopintokokonaisuuksista. Energiatekniikan opiskelijoille suositellaan sähkötekniikan, ympäristötekniikan ja konetekniikan sivuopintoja.

Diplomi-insinööriohjelmat
Suoritettuasi energiatekniikan kandidaatin tutkinnon, voit jatkaa opintojasi suoraan energiatekniikan maisteriohjelmissa. LUT:sta valmistuneena energiatekniikan kandidaattina voit suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon kokonaan suomeksi. Voit opiskella myös englanninkielisessä Energy Systems -maisteriohjelmassa. Vaikka opetus on ohjelmassa tapahtuu englanniksi, on joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä myös mahdollista.

Energy Systems
Ohjelmassa voit suuntautua bioenergiajärjestelmiin (Bio-Energy Systems) tai ydinvoimatekniikkaan (Nuclear Engineering).

Opintojen rakenne

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op)

Energiatekniikassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona kolmevuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto. Kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä.

Tutkinto muodostuu yleisopinnoista, aineopinnoista, sivuopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, harjoittelusta, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op)

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat opintoja valitsemassasi diplomi-insinööriohjelmassa. LUT:sta valmistuneena energiatekniikan kandidaattina voit suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon kokonaan suomeksi. Voit opiskella myös englanninkielisessä Energy Systems -maisteriohjelmassa, jossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: Bio-Energy Systems ja Nuclear Engineering.

Diplomi-insinöörin opinnot koostuvat ydinopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Tutkintoon kuuluu myös diplomityö osana syventymisopintoja.

Opinnäytetyö

Sekä kandidaatti- että diplomi-insinööriopintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.

Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan kandidaattiohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

LUT:sta valmistuneet energiatekniikan diplomi-insinöörit työllistyvät pääsääntöisesti energiateollisuuden ja tuotannon kehitys-, käyttö- ja johtotehtäviin sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Energiainsinöörinä tehtäväkenttääsi ovat ovat mm. energiatalous, ympäristövaikutukset, säästöt ja päästöt, rakennusten energiankäyttö, uusiutuvat energialähteet, ydinenergian rakentaminen ja turvallisuus sekä voimalaitosprosessit.

Energiatekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla
  • ydinvoimalan reaktori-insinööri
  • ydinturvallisuuspäällikkö ydinvoimalassa
  • biomassakattiloiden myyntipäällikkö
  • tuulivoimalan tekninen suunnittelija
  • kehityspäällikkö teollisuuden päästöjen hallinnan tehtävissä
  • myynti-insinööri energiateknisiä laitteita myyvässä yrityksessä
  • kaukolämpöpäällikkö kunnallisessa lämpölaitoksessa
  • energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä
  • energiantuotannosta vastaava insinööri metsäteollisuudessa

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa 45 maata ja noin 230 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n energiatekniikan koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien kandi- ja diplomitöiden muodossa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö. Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

Hallitsemme ympäristöystävällisesti koko energiaketjun energialähteistä loppukäyttöön: polttoaineet, energiantuotantoteknologiat, sähköverkot ja -markkinat sekä energiankäytön ja tuotantoprosessit. Energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää laaja-alaista tutkimusta.

Tutkimusalueitamme ovat energian muunto ja -muuntojärjestelmien mallinnus, energiatalous, teknillinen termodynamiikka eli lämpöoppi, leijukerrospoltto, uusiutuvat energiajärjestelmät, virtaustekniikka sekä ydinturvallisuus.
Tavoitteenamme on syvällinen järjestelmätason ymmärrys hiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisestä ja sen taloudellisista, ympäristöllisistä, teknisistä ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n energiatekniikan kandidaatin ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan suoraan energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon. LUT:n energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinto). Lue lisää LUT:n tohtorikoulusta.

Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT, Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 130

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31