Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Kauppatieteet ovat tärkeässä roolissa kaikilla toimialoilla. LUT:sta valmistuvat liiketalouden osaajat auttavat yrityksiä ja muita organisaatioita toimimaan kannattavasti ja menestymään kestävällä tavalla. Kauppatieteellinen koulutus kasvattaa aktiivisia ongelmanratkaisijoita, jotka eivät pelkästään mukaudu muuttuvaan maailmaan, vaan voivat itse muuttaa sitä.

Kauppatieteiden koulutusohjelma sopii sinulle, joka haluat lähestyä ongelmia usealta suunnalta analyyttisesti.

Kauppatieteen opinnot valmistavat sinut kyseenalaistamaan liiketoiminnan käytäntöjä ja kehittämään uudenlaista yrittäjyyttä. Kauppatieteiden osa-alueista voit löytää oman syventymiskohteesi, olitpa sitten kiinnostunut enemmän laskentatoimesta, markkinoinnista tai vaikkapa materiaalien ja palveluiden hankinnasta.

Mitä kauppatieteiden koulutusohjelmassa opiskellaan?
Kauppatieteen opinnoista saat monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liike-elämän tehtävissä sekä vastata elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin eri alojen osaajista. Opit ymmärtämään keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat.

Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, esimerkiksi laskentatoimesta, markkinoinnista, yritysjuridiikasta, rahoituksesta ja strategiatutkimuksesta. Opit paitsi toimintojen ja yritysten, myös ihmisten johtamista. Saat myös valmiuksia tehokkaaseen viestintään ja yhteistyöhön eri alojen ammattilaisten kanssa.

Kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaan hyväksyttynä suoritat ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK, 180 op). Opiskellessasi LUT:n kandidaatinohjelmassa tutustut liiketaloustieteiden perusteisiin. Yleisopinnot muun muassa laskentatoimesta, rahoituksesta, yritysjuridiikasta, markkinoinnista ja johtamisesta auttavat sinua tekemään itsellesi soveltuvan valinnan kandidaattitutkinnon suuntautumisvaihtoehdoksi. Kandidaatintutkinnossa saat vahvan tietopohjan valitsemastasi suuntautumisvaihtoehdosta.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen jatkat kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 op) johtavassa maisteriohjelmassa. Valittavanasi on kuusi eri maisteriohjelmaa. Oletpa sitten kiinnostunut myynnistä ja markkinoinnista, hankinnoista, laskentatoimesta, rahoituksesta tai strategia-, tieto- tai innovaatiojohtamisesta, löydät valikoimasta työnantajien arvostaman ohjelman.

Lisätietoa opetuskielistä

Kauppatieteiden kandidaatin ohjelmassa opetus on pääosin suomenkielistä, sisältäen osittain englanninkielistä opetusta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat maisterivaiheessa opintojasi kauppatieteen maisterin tutkintoon (KTM, 120 op) jossakin kuudesta maisteriohjelmastamme. Ohjelmista kaksi on suomen- ja neljä englanninkielisiä, ja pääasiallinen opetuskieli määräytyy valintasi mukaan.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatin tutkinto rakentuu yleisopinnoista ja aineopinnoista. Yleisopintoihin sisältyy perusteet eri oppiaineista, kuten hankintatoimesta, kansainvälisestä markkinoinnista, kansantaloustieteestä, tutkimusmenetelmistä , laskentatoimesta, rahoituksesta, liiketoiminnasta, strategiasta, organisaatiokäyttäytymisestä, talousmatematiikasta sekä yritysjuridiikasta ja ne suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisenä lukuvuonna. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle riittävä ymmärrys eri oppiaineiden keskeisistä sisällöistä, ja näin ollen helpottaa opintojen suuntautumisvalintaa. Valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon mukaan perehdyt joko talousjohtamiseen tai kansainväliseen liiketoimintaan.  Valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon opintoihin sisältyy myös kandidaatintutkielma. Opintoihisi kuuluu lisäksi sivuopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, mahdollinen harjoittelu ja vapaasti valittavat opinnot.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi pääset syventämään osaamistasi maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmissa sisällöt ja suoritat kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM, 120 opintopistettä). Opiskeltavat teemat vaihtelevat ohjelmittain, alla on listattuna keskeisiä sisältöjä kustakin maisteriohjelmasta.

Laskentatoimi (LAMO)
Laskentatoimen maisteriohjelmassa pääset perehtymään syvällisesti taloustiedon tuottamisen ja analysoinnin menetelmiin. Erityisesti liike-elämän case-harjoitusten arviointi ja yritysten toiminnan kehittäminen aidossa ympäristössä valmistavat sinua tulevaan työelämään.
Voit painottaa opintojasi joko yrityksen tuloslaskentaan tai johdon laskentatoimeen. Tuloslaskennan opintoja tukevat erityisen hyvin yritysjuridiikan kurssit. Ymmärrät mitkä lait säätelevät yritystoimintaa, ja opit toimimaan vastuullisesti. Johdon laskentatoimi puolestaan on vahvasti kytköksissä yrityksen strategiseen päätöksentekoon. Business analytics –sivuaine on tässä maisteriohjelmassa erityisen suositeltava vaihtoehto.

Opiskeltavia teemoja:

 • Laskentatoimi
 • Strategiatutkimus
 • Yritysjuridiikka

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)
Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelmassa tarkastelet tietojohtamista sekä talouden että tekniikan näkökulmasta. Ymmärrät myös ihmisten ja yritysten välisiä verkostoja, ja pystyt kehittämään niistä menestystekijöitä yritykselle. Saat Suomen mittakaavassa ainutlaatuista liikkeenjohdon osaamista, joka perustuu tietojohtamisen ja strategisen johtamisen yhdistämiseen. Johtajuusopinnot puolestaan valmistavat sinua jokapäiväiseen esimiestyöhön.
Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelma on erityisesti suunnattu jo työuralla oleville, aiemman tutkinnon suorittaneille henkilöille. Työn ohella opiskelu on tehty mahdolliseksi toteuttamalla lähiopetus pääasiassa perjantaisin ja lauantaisin.

Opiskeltavia teemoja:

 • Tiedon ja osaamisen johtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Tiedon hallinnan työkalut

International Marketing Management (MIMM)
MIMM-ohjelman kursseilla olet itse aktiivinen osa niiden toteutusta. Opetusmenetelmät ovat vaihtelevia, ja keskiössä on aina suorittamisen sijaan oppiminen. Riippumattoman kansainvälisen arvioinnin läpäisseessä ohjelmassa voit olla varma opetuksen laadun vastaavan yrityselämän tarpeita.
Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota tietointensiivisten yritysten toimintaan ja niiden kykyyn luoda uutta. Pääset itse laatimaan kansainvälistymissuunnitelmia ICT-alan yrityksille ja saat osaamiseesi erottuvuutta teknologiayritysten kanssa toimimisesta. Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen ja markkinalähtöinen ajattelu tulevat osaksi tapaasi tehdä työtä.

Opiskeltavia teemoja:

 • Markkinointi
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Teknologiajohtaminen


Strategic Finance and Business Analytics (MSF)
MSF-ohjelmassa opit soveltamaan valittavissa olevia rahoitusratkaisuja nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Opintosi koostuvat yritysrahoitusta ja sijoitustoimintaa käsittelevistä kursseista. Yritysrahoituksen sisällöissä perehdyt muun muassa yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitussuunnitteluun. Sijoitustoiminnan kursseilla opit, kuinka rahoitusmarkkinat käytännössä toimivat.
Osana tutkintoasi suoritat Business Analytics –sivuaineen, jossa perehdyt esimerkiksi päätöksentekoa tukeviin tietojärjestelmiin. Opinnoissasi pääset halutessasi hyödyntämään kansainvälistä rahoituksen asiantuntijoiden verkostoa ja voit hakeutua vaihto-opiskelijaksi yhteistyöyliopistoon.

Opiskeltavia teemoja:

 • Rahoitus
 • Strategiatutkimus
 • Liiketoiminnan analytiikka

Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS)
Asiakkaat vaativat vastuullista liiketoimintaa ja kasvua yhä enemmän, ja yrityksillä on kiire vastata kysyntään. MSIS-ohjelmassa pit arvioimaan yritysten keskeisiä haasteita, ja löytämään niihin uusia, kestäviä ratkaisuja. Opiskelemissasi sisällöissä on läpileikkaavasti kansainvälinen näkökulma, ja saamasi osaaminen vastaa erinomaisesti tämän hetken osaamistarpeisiin kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Tähän ohjelmaan soveltuvat sivuaineiksi erityisen hyvin Sustainability, International Marketing tai Business and Technology in Russia -kokonaisuudet. Voit myös hakea suorittamaan ainutlaatuista kaksoistutkintoa yhteistyöyliopistossamme Pietarissa (St. Petersburg State University, Graduate School of Management, GSOM), ja saada osaamiseesi erottuvuutta. Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat perehtyvät venäläiseen yrityselämään, ja ovat tulevaisuudessa yrityksissä arvokkaita Suomi-Venäjä-EU-yhteyksien rakentajia.

Opiskeltavia teemoja

 • Strategia
 • Innovaatiot
 • Kestävä kehitys

Supply Management (MSM)
Hankintojen johtamisen opinnoissa syvennyt hankintatoimeen osana yrityksen johdon strategista päätöksentekoa. Ymmärrät myös mikä merkitys on toimivilla suhteilla tavaroiden ja palvelujen toimittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Osaat rakentaa toimivia verkostoja niiden kanssa. Saat valmiudet johtaa hankintatoimen käytännön toimenpiteitä.

Hankintatoimen maisteriohjelmasta valmistut laajalla näkemyksellä varustetuksi ammattiostajaksi, jolle on kysyntää. Näet mahdollisuuksia hillitä kustannuksia, mutta osaat myös hallita ulkoisten resurssien käyttöön liittyvät riskit. Suomessa näitä täsmäosaajia koulutetaan melko vähän, joten sinulla on mahdollisuus erottua työmarkkinoilla.

Opiskeltavia teemoja:

 • Strateginen hankinta
 • Toimittajasuhteet- ja verkostot
 • Hankintaketjun- ja riskienhallinta

Lue lisää kauppatieteiden opiskelusta LUT:ssa

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Suuntautumisvaihtoehdot kandidaatin tutkinnossa

Kandidaatintutkinnossa saat vahvan tietopohjan valitsemastasi suuntautumisvaihtoehdosta. Opit myös analysointitaitoja, keskeisiä teorioita sekä menetelmiä, joita tarvitset kun siirryt syventämään osaamistasi maisterivaiheeseen. Teet valintasi suuntautumisvaihtoehdosta ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

Talousjohtaminen

Suuntautuessasi talousjohtamiseen saat hyvän peruskuvan yrityksen talouden johtamisesta, yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Perehdyt laskentatoimen ja rahoituksen menetelmiin ja ohjelmistoihin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa. Opit itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Pystyt soveltamaan taloustietoa erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin.

Talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelet myös yritysjuridiikkaa ja ymmärrät mitä yritystoimintaa sääteleviä lakeja eri tilanteissa tulee huomioida.

Kansainvälinen liiketoiminta
Ohjelmassa saat yleiskuvan kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista, rajoitteista ja riskeistä. Ymmärrät mitkä tekijät vaikuttavat kansainvälisen kaupan syntymiseen ja miten sitä voidaan tehdä kannattavasti. Saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa hankintoja, markkinointia, myyntiä ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla. Voit päästä tekemään esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelmia yhteistyöyrityksille.

Osa opinnoistasi tässä ohjelmassa toteutetaan englanniksi ja tutustut kursseilla myös kansainvälisiin opiskelijoihin. Opiskelu ulkomaisessa vaihtoyliopistossa on myös suositeltava osa kansainvälisen liiketoiminnan opintoja.

Kauppatieteiden maisteriohjelmat
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi pääset syventämään osaamistasi maisteriohjelmassa, ja suoritat kauppatiedeiden maisterin tutkinnon (KTM, 120 opintopistettä). Valittavanasi on kaksi suomen- ja neljä englanninkielistä vaihtoehtoa:

Laskentatoimi (LAMO)

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opit ymmärtämään laajoja yrityskokonaisuuksia. Ymmärrät yrityksen talouden toimintaa ja saat valmiudet tuottaa, analysoida ja hyödyntää yrityksen taloutta koskevaa tietoa. Tuottamasi tieto on keskeisessä roolissa talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Opintojesi ydintä ovat todellisiin liike-elämän tilanteisiin perustuvat harjoitukset ja yritysten toiminnan kehittäminen oikeassa ympäristössä.

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)

Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelmassa opit ymmärtämään, miten tietoa ja ihmisten osaamista voidaan yhdistää ja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Osaamisesi soveltuu erityisesti aloille, joilla käsitellään sekä luodaan uutta tietoa. Ohjelmassa tarkastelet tietojohtamista sekä talouden että tekniikan näkökulmasta. Ymmärrät myös ihmisten ja yritysten välisiä verkostoja, ja opit hyödyntämään niitä yritystoiminnan kehittämisessä. Saat Suomen mittakaavassa ainutlaatuista liikkeenjohdon osaamista, joka perustuu tietojohtamisen ja strategisen eli pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuvan johtamisen yhdistämiseen.

International Marketing Management (MIMM)

Ohjelmassa yhdistyvät markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta ja teknologian johtaminen. Saat valmiudet ymmärtää ja arvioida maailmanlaajuisia markkinoita ja hahmotat, mitä yrityksen menestyminen niillä vaatii. Ymmärrät markkinoinnin roolin yrityksen pidemmän aikavälin päätöksenteossa ja osaat suunnitella, miten markkinointia tulee toteuttaa osana yrityksen toimintaa. Osaat johtaa myös käytännön markkinointitoimenpiteiden jalkauttamista.

Strategic Finance and Business Analytics (MSF)

Ohjelma on yhdistelmä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita palvelevaa eli strategista rahoitusta ja liiketoiminnasta kerätyn tiedon analysointia. Nykyaikainen johtaminen tarvitsee tätä tietoa tehdäkseen tosiasioihin perustuvia päätöksiä ja kasvattaakseen yrityksen kilpailukykyä.

Ohjelmassa opit ymmärtämään miten yritykset toimivat kansainvälisen rahoituksen kentällä, hallinnoivat rahavarojaan sekä huomioivat toimintaansa liittyvät riskit. Opit miten päätöksentekoa liiketoiminnassa voidaan tukea erilaisten mallien avulla sekä miten yritysten toimintaa voidaan kehittää liiketoiminnasta kerätyn tiedon perusteella.

Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS)

Ohjelmassa perehdyt strategiseen johtamiseen ja innovaatiojohtamiseen. Opit ennakoimaan yrityksen tulevaisuutta, linjaamaan yrityksen tavoitteita sekä nivomaan yrityksen eri toimintoja yhteen. Osaat johtaa yrityksen toimintoja myös silloin, kun yritys haluaa kasvattaa, tehostaa ja uudistaa omaa toimintaansa. Pääpaino opinnoissa on vastuullisuudessa: miten taloudellista kasvua vauhditetaan siten, että kasvu ei heikennä yritystoiminnan vakautta eikä ympäristön tai yrityksen sidosryhmien hyvinvointia. Saat valmiuksia edistää kestävää kehitystä ja luoda yhteiskunnalle hyödyllistä kasvua yrityksissä.

Supply Management (MSM)

Hankintojen johtaminen on yrityksen tarvitsemien raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen ohjaamista ja hallinnointia yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmasta valmistut hankinnan ammattilaiseksi, joka osaa johtaa taitavasti hankintaverkostoja, hillitä hankintojen kustannuksia, ja hallita niihin liittyviä riskejä. Osaat toimia vastuullisesti huomioiden hankintojen vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja liiketoimintaan. Suomessa hankintatoimen osaajia koulutetaan vähän, joten erotut varmasti työmarkkinoilla.

Opintojen rakenne

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK, 180 op)

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja laajuudeltaan 180 opintopistettä. Opiskelu edellyttää kokopäivätoimista opiskelua ja sen voi suorittaa noin kolmessa vuodessa. Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Opintojen rakenne kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa:

Yleisopinnot     78 opKieli- ja viestintäopinnot14 opSuuntautumisvaihtoehdon aineopinnot61 op, sisältäen kandidaatintutkielman 10 opSivuopinnot24 opValinnaiset opinnot 3 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM, 120 op)

Kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op, ja se suoritetaan jossakin kuudesta maisteriohjelmasta, joista kaksi on suomen- ja neljä englanninkielisiä. Ohjelmat voi suorittaa kahdessa vuodessa.
Opintojen rakenne kauppatieteiden maisterin tutkinnossa (Huom.: laajuudet vaihtelevat hieman maisteriohjelmittain):

Ydinopinnot (sis. akateemiset valmiudet)    41-54 opOhjelman erikoistumisopinnot42-48 op, sisältäen pro gradu tutkielman 30 opSivuopinnot24-25 opKieliopinnot 6 op

Lue lisää lukuvuoden 2016-2017 opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Sekä kandi- että maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.

Kandidaatintutkielma on alempaan korkeakoulututkintoon (tässä tapauksessa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon) kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan KTK-ohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Pro gradu -tutkielma (englanniksi Master's Thesis) on ylemmän korkeakoulututkinnon (tässä tapauksessa KTM-tutkinnon) opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja/tai yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen ja jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä. Aiheen käsittelyssä opiskelijan on osoitettava kypsyyttä tehdä työ itsenäisesti ja tehtyjen suunnitelmien mukaan. Pro gradu -tutkielma sijoittuu maisteriopintojen 2. opintovuoteen.

Uramahdollisuudet

Kauppatieteiden maisterin osaamiselle on kysyntää kaikenkokoisissa yrityksissä ja myös julkisen sektorin organisaatioissa. Alla näet esimerkkejä millaisia mahdollisuuksia kustakin maisteriohjelmasta valmistuneilla on uralleen.

Laskentatoimi (LAMO)
Laskentatoimen osaajana olet merkittävässä roolissa yrityksen päivittäisessä ja pitkän tähtäimen päätöksenteossa. Valmistumisesi jälkeen voit tyypillisesti toimia esim. controllerina, sisäisenä tarkastajana tai liikkeenjohdon konsulttina. Uran edetessä laskentatoimen osaajat johtavat yrityksen taloutta, toimivat tilintarkastajina tai laskentaekonomeina.
Ammattinimikkeitä:

 • Talouspäällikkö
 • Controller
 • Laskentapäällikkö
 • Tilintarkastaja

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)
Tietojohtamisesta ja johtajuudesta valmistuneena pääset toimimaan monipuolisissa henkilöstövoimavaroihin ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Teet tyypillisesti yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa, ja rakennat verkostoja osaajien välille. Kehität sekä perinteisiä että virtuaalisia yhteistyön välineitä ja tiimejä.
Ammattinimikkeitä:

 • Koulutuspäällikkö
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Viestintäjohtaja

International Marketing Management (MIMM)
Kansainvälisen markkinoinnin ohjelmasta valmistuneena voit työskennellä esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, asiakassuhteiden, tuotekehityksen tai markkinatutkimuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä. Vastaat kenties vientiyrityksen jonkin markkina-alueen myyntitoiminnoista, tai johdat digitaalisia palveluja tuottavan yrityksen markkinointia.
Ammattinimikkeitä:

 • Asiakkuuspäällikkö
 • Business Development Consultant
 • Markkinointipäällikkö
 • Maajohtaja

Strategic Finance and Business Analytics (MSF)

Rahoituksen ja liiketoiminnan analytiikkaan perehtyneenä toimit usein investointi- tai liikepankeissa, esimerkiksi analyytikkona tai sijoitusasiantuntijana. Myös kaupan alan yrityksistä, sekä rahoitus- ja tutkimuslaitoksista löydät kysyntää rahoitusosaamiselle, niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.
Ammattinimikkeitä

 • Analyytikko
 • Rahoituspäällikkö
 • Sijoitusasiantuntija

Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS)
Ohjelmasta valmistuneena toimit todennäköisesti kansainvälisissä tehtävissä. Voit esimerkiksi johtaa vientitoimintoja, toimia kehityspäällikkönä tai johdon konsulttina. Voit olla yrityksen avainhenkilöitä, kun se uudistaa kasvusuunnitelmiaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Ammattinimikkeitä:

 • Kehityspäällikkö
 • Myyntijohtaja
 • Vientipäällikkö
 • Johdon konsultti

Supply Management (MSM)
Hankintatoimen ammattilaisena voit löytää uramahdollisuuksia niin yrityksistä kuin julkisen sektorin organisaatioistakin. Työnkuvasi liittyy usein suoraan hankintatoimeen ja yritysten tarvitsemien raaka-aineiden ja palvelujen hankintaan. Osaamisellesi on kuitenkin kysyntää myös logistiikkaan, kansainväliseen kauppaan tai kumppaniverkostojen hallintaan liittyvissä tehtävissä.
Ammattinimikkeitä:

 • Ostopäällikkö
 • Hankintajohtaja
 • Kehitysjohtaja
 • Strateginen ostaja

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa yli 40 maata ja noin 150 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Kauppatieteiden perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä kandidaattiopintojen aikana, mutta vaihto on mahdollista myös maisterivaiheessa. Opiskelu ulkomailla kestää joko lukukauden tai koko lukuvuoden.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n kauppatieteen koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien pro gradu –tutkielmien muodossa.
Lisäksi kauppatieteen maisteriohjelmilla on yritysmaailman edustajista koostuvia, neuvoa antavia Advisory Board -ohjausryhmiä, joiden avulla taataan, että koulutus vastaa nykyaikaisen työelämän vaatimuksia.

MSIS-ohjelman erikoisuutena on tiivis yhteistyö venäläisen huippuyliopiston, Graduate School of Management (GSOM) of St. Petersburg State Universityn kanssa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö.

Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

Kauppatieteen tutkimuksen painopiste LUT:ssa on kestävän kilpailukyvyn rakentamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä eli toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Tutkimus perustuu seuraaviin osaamisalueisiin:

 • Strategia, johtaminen ja laskentatoimi
 • Kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja yrittäjyys

Toimimme talous- ja insinööriosaamista yhdistävissä tutkimusryhmissä, mikä edesauttaa laaja-alaista ymmärrystä tutkittavista ilmiöistä. Teemme tutkimusta organisaatiorajat ylittävissä kansainvälisissä ja kansallisissa tutkijaryhmissä ja läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysten lisäksi yksikön tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, EU ja Tekes.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan ns. maisterivaiheessa ja suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto.

LUT:n kauppatieteiden maisterin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (kauppatieteiden lisensiaatin ja kauppatieteiden tohtorin tutkinto).  


Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 150

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31