Sivuston käyttötapa: Mobiili

Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, tietokoneavusteista suunnittelua ja virtuaalimallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota ja robotiikkaa. Konetekniikan diplomi-insinöörinä sinulla on valmiudet suunnitella, testata virtuaalisesti ja valmistaa teollisuuden eri aloilla tarvittavia koneita, laitteita ja rakenteita sekä toteuttaa nykyaikaisia robotiikkaan perustuvia automaatioratkaisuja. Koulutus antaa myös valmiudet johtaa suunnittelua ja tuotantoa.

Konetekniikka on osa ihmisten jokapäiväistä elämää ilman, että edes huomaamme sitä. Lähes jokaisen tuotteen tai palvelun tuottamiseen on tuotannon jossain vaiheessa tarvittu konetekniikkaa. Konetekniikan diplomi-insinöörit kehittävät nykyisiä ja luovat uusia ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuoltoon, energiantuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvointiin sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Konetekniikka konkretisoituu teollisuuden laitteissa, tuotteissa ja tuotantovälineissä ja näkyy pienimmistä auton koneenosista ja rakenteista aina valtamerilaivoihin ja siltoihin saakka.

Konetekniikka sopii sinulle, jos olet kekseliäs, luova ja pyrit ratkaisemaan havaitsemiasi ongelmia ja haluat varmistaa hyvät työllistymismahdollisuutesi sekä kotimaassa että halutessasi myös ulkomailla. Matemaattiset taidot ja kiinnostus luonnontieteitä kohtaan ovat niin ikään konetekniikan diplomi-insinöörille hyödyllisiä ominaisuuksia.

Mitä konetekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Kokonaisvaltaisuus ja digitaalisuus ovat avaintekijöitä modernissa konetekniikassa. Kokonaisuuteen kuuluu suunnittelun ja valmistuksen lisäksi automaatiota, robotiikkaa, materiaaliosaamista, tuotantotekniikkaa ja teknistä laskentaa, jossa sovellat matematiikan ja fysiikan osaamistasi konetekniikan aihepiiriin – tämä kaikki digitaalisessa muodossa.

Opintosi kattavat tuotannon kaikki vaiheet: tuotteen ideoinnin ja suunnittelun, virtuaalisen mallinnuksen, materiaalivalinnat, valmistuksen, kokoonpanon, huollettavuuden sekä uudelleenkäytön. Opit ymmärtämään tuotteen koko elinkaaren ja hyödyntämään digitalisaatiota osana sitä. Perehdyt kierrätyspohjaisiin materiaaleihin sekä kestävän kehityksen mukaisiin tuotantotapoihin. Opintojesi pääteemoja ovat tuotantotekniikka, hitsatut metallirakenteet sekä mekatroniikka, jossa yhdistyvät mekaniikka ja elektroniikka.

Koulutus antaa sinulle valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa ja virtuaalisia työkaluja esimerkiksi modernin metsätraktorin käyttölaitteiden tai hitsausrobotin suunnittelussa ja valmistettavuuden varmistamisessa. Samalla opit huomioimaan markkinoiden ja käyttäjien tarpeet tekniikan kehittämisessä nyt ja lähitulevaisuudessa. Hallitset myös tuotekehitykseen ja markkinointiin, suunnittelun ja tuotannon johtamiseen sekä oman yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät tehtävät.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus on pääosin suomenkielistä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on automaattinen oikeus jatkaa diplomi-insinöörin (DI) tutkintoon. Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinnossa valittavanasi on kolme englanninkielistä diplomi-insinööriohjelmaa.

Koulutuksen sisältö

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tuotantotekniikoista. Opetus pohjautuu luonnontieteiden perusilimiöihin eli matematiikkaan ja fysiikkaan, joita sovelletaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Keskeinen osa opiskelua tapahtuu virtuaalimallinnuksen ohjelmistoja hyödyntäen ja pääset testaamaan ja vertailemaan koneiden ja laitteiden toimintaa ja valmistusta kuvaruudulla ennen niiden todellista valmistamista. Tietokoneavusteinen opiskeluympäristö on nykyaikainen ja korostaa luovuutta sekä innovatiivisuutta.

Opit ymmärtämään koneiden fysikaalisia eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruutta muuttavia toimintaperiaatteita sekä tuntemaan erilaiset materiaalit, nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät. Ymmärrät, miten eri konejärjestelmät ja valmistusmenetelmät toimivat sekä miten ja missä niitä käytetään.

Lisäksi opiskelet tietotekniikkaa, kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia, suunnittelutyön ja tuotannon johtamista sekä perehdyt yrityksen perustamiseen ja suunnitteluun. Voit täydentää opintojasi myös LUT:n muiden koulutusohjelmien sivuopintojen tarjonnalla.

Konetekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi yhdessä konetekniikan kolmesta maisteriohjelmasta, joista valmistut diplomi-insinööriksi. LUT:n tarjoamat konetekniikan ohjelmat ovat: Hitsatut metallirakenteet, Mekatronisten järjestelmien suunnittelu ja Kestävän kehityksen mukainen tuotantotekniikka. Opetus maisteriohjelmissa on englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelmien kesto on noin kaksi vuotta.

Welded metal structures

Ohjelmassa perehdyt turvallisten metallirakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Opetus painottuu erityisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten jäänmurtajiin, arktisiin olosuhteisiin, öljynporauslauttoihin tai tuulivoimaloihin soveltuviin rakenteisiin. Saat myös valmiudet rakennesuunnittelun johtotehtäviin.

Mechatronic system design

Opinnot yhdistävät konetekniikan ja sähkötekniikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Opit soveltamaan mekaniikkaa, elektroniikkaa, säätötekniikkaa ja tietotekniikkaa koneiden sekä laitteiden suunnittelussa ja simuloinnissa, kestävän kehityksen mukaisesti. Osaamistasi voit hyödyntää mm. teollisen tuotannon tehostamiseen älykkäiden kone- ja laitejärjestelmien avulla. Saat myös valmiudet tuotesuunnittelun johtotehtäviin.

Sustainable production in mechanical engineering

Saat kattavat tiedot kestävän kehityksen mukaisista nykyaikaisista valmistusmenetelmistä sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Opit analysoimaan haastavia valmistuskokonaisuuksia simulointityökalujen avulla sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta. Saat myös valmiudet tuotannon johtotehtäviin.

Lue lisää Sustainable production in mechanical engineering -maisteriohjelmasta

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Konetekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op). Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi konetekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmissa (120 op).

Kaikki konetekniikan opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon konetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Kandidaatintutkinto muodostuu yleisopinnoista, aine- ja sivuaineopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Konetekniikan aineopinnot rakentuvat opintokokonaisuuksista, jotka antavat sinulle vahvat tekniset perustiedot ja -taidot. Kokonaisuuksissa yhdistyvät konetekniikan teoreettinen tieto eri konetekniikan aihealueista sekä käytännön tekeminen.

Diplomi-insinööriohjelmat

Suoritettuasi kandidaatintutkinnon, sinulla on oikeus jatkaa opintojasi konetekniikan diplomi-insinööriohjelmassa. Voit valita DI-ohjelmasi kolmesta vaihtoehdosta, joissa opetus tapahtuu englannin kielellä: Welded Metal Structures, Mechatronic System Design ja Sustainable Production in Mechanical Engineering. Sivuopintojen ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Opintojen rakenne

Konetekniikan kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op)

Konetekniikassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona kolmevuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto. Kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto muodostuu yleisopinnoista, pää- ja sivuaineopinnoista, harjoittelusta, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Valinnaisilla opinnoilla täytetään loput kandidaatin tutkinnon vaatimasta 180 opintopisteestä.

Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op)

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat opintoja valitsemassasi diplomi-insinööriohjelmassa. Voit valita kolmesta englanninkielisestä vaihtoehdosta: Welded metal structures, Mechtaronic system design ja Sustainable production in mehanical engineering.

Diplomi-insinöörin opinnot koostuvat ydinopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Tutkintoon kuuluu myös diplomityö osana syventymisopintoja.

Lue lisää lukuvuoden 2016-2017 opinto-oppaasta.        

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan kandidaattiohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Konetekniikan diplomi-insinöörinä voit työllistyä esimerkiksi suunnittelu- tai tuotantoinsinööriksi tai kehittämään kulutustavaroita, koneita, laitteita ja niiden osia. Diplomi-insinööri myös tutkii ja kehittää valmistusmenetelmiä sekä soveltaa niitä tuotantoon. Työtä tarjoavat niinikään koulutus-, tutkimus- ja markkinointitehtävät sekä erilaiset johto- ja asiantuntijatehtävät esim. teollisuuden projekteissa tai omassa yrityksessä.

Konetekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • Tuotekehitysinsinööri tuulivoimaloiden laitevalmistajalla
  • Tuotantopäällikkö konepajateollisuudessa
  • Mekaniikkasuunnittelija metsäkoneteollisuudessa
  • Laatupäällikkö metallialan yrityksessä
  • Tehdaspäällikkö paperitehtaalla
  • Suunnitteluinsinööri konsulttiyhtiössä
  • Toimitusjohtaja koneteollisuudessa
  • Myynnin tekninen tuki
  • Tutkimusryhmän johtaja
  • Teknisen alan opettaja eri oppiasteilla

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa 45 maata ja noin 230 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n konetekniikan koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien diplomitöiden muodossa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö. Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

LUT:n konetekniikan ydinosaaminen liittyy digitaaliseen suunnitteluun ja tuotantoon sekä vaativiin hitsattuihin metallirakenteisiin.

Tutkimuksemme muodostaa kokonaisuuden, jossa otetaan huomioon tuotannon kaikki vaiheet: uusien sovellusten suunnittelu, materiaalivalinnat, tekniset ratkaisut ja niiden ympäristövaikutukset, tuotteen valmistettavuus ja kokoonpantavuus sekä käytettävyys, tuotannon energiatehokkuus ja tuotantoautomaatio ja materiaalien kierrätettävyys.

Olemme kansainvälisesti tunnettu muun muassa metallirakenteiden väsymistutkimukseen, konetekniikan ja elektroniikan yhdistävien mekatronisten koneiden dynamiikkaan ja laserhitsaukseen liittyvästä osaamisestamme. Kotimaassa tutkimusryhmämme ovat edelläkävijoitä hitsattujen rakenteiden suunnittelussa, älykkäissä koneissa ja rakenteissa, hitsausmenetelmien tutkimuksessa ja robottihitsauksessa, ohutlevyjen mekaanisessa liittämisessä ja osavalmistusmenetelmissä, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisessa pakkausteknologiassa sekä komposiittiteknologioissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n konetekniikan kandidaatin ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan ja suorittaa tekniikan diplomi-insinöörin (DI) tutkinto. LUT:n tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinto). 

Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT, Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 130

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31