Sivuston käyttötapa: Mobiili

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Yhteiskunnan ja tekniikan kehitys nojaa yhä enemmän luonnonlakeihin perustuvaan prosessien mallinnukseen. Samaan aikaan niin talouden kuin ympäristön tilan jatkuva ja automaattinen seuranta tuottaa laajoja datamassoja, ja aivan uuden tarpeen: käsitellä tätä kerättyä dataa siten, että sitä voidaan hyödyntää prosessien ohjauksessa ja päätöksenteossa. Tämä äkillinen muutos on johtanut siihen, että datan käsittelyn osaaminen on korkeassa arvossa ja analytiikkaan erikoistuneiden osaajien kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelman opinnot tähtäävät suoraan näiden taitojen hankkimiseen: opit hyödyntämään matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja keinoina mallinnuksen ja data-analytiikan ongelmien ratkaisemiseen. Laskennallinen tekniikka on sinun valintasi, jos olet teknisesti orientoitunut ja haluat hyödyntää matemaattisia taitojasi työkaluna paremman tulevaisuuden rakentamiseksi teollisuudessa tai liike-elämässä.

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Opit perustiedot siitä miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla luodaan uutta tietoa ja miten sitä käsitellään eteenpäin. Hallitset myös simuloinnin eli todellisuuden jäljittelyn menetelmiä, tätä varten tarvittavaa mallinnusosaamista sekä perusmenetelmät optimoinnista, parhaiden tai parempien ratkaisujen etsimisestä laskennallisten keinojen avulla.

Opit ymmärtämään ja mallintamaan asioiden välisiä riippuvuussuhteita ja analysoimaan niihin liittyviä riskejä ja epävarmuutta.

Osaamistasi tarvitaan teollisuuden suunnittelutehtävissä ja tuotekehityksessä sekä monilla eri aloilla yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Esimerkkeinä liiketoiminnan data-analytiikka, simulaatioiden käyttäminen teollisten prosessien parantamisessa, uusiutuvan energian käytön ja varastoinnin tehostaminen, ympäristön tilan jatkuva ja automaattnen seuranta, tai kuva-analyysi konenäön menetelmin.

Lisätietoa opetuskielistä

Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä) suoritetaan suomeksi. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Diplomi-insinöörin tutkinto (120 opintopistettä) suoritetaan Computational engineering and technical physics -maisteriohjelmassa. Opetus maisteriohjelmassa tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinto muodostuu yleisopinnoista, aine- ja sivuaineopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikille tekniikan alojen opiskelijoilla yhteiset. Ne sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan tulevien vuosien opinnoille.

Yleisopinnot painottuvat opintojen alkuvaiheeseen. Yleisopintojen jälkeen valitset itsellesi suuntautumiskohteen kolmesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta: teknillinen matematiikka, teknillinen fysiikka ja data-analytiikka.

Teknillinen matematiikka
Suuntautuminen antaa sinulle vahvat matemaattiset perustiedot ja taidot kytkeä ne käytäntöön, kuten teknisten ja taloudellisten järjestelmien kehitystyöhön. Opinnoissa perehdytään ilmiöiden ja ongelmien kuvailemiseen matematiikan avulla, eli matemaattisten mallien rakentamiseen. Mallien analysoinnissa ja ratkaisemisessa tietokoneiden käyttöllä on vahva rooli opinnoissa.

Teknillinen fysiikka
Fysiikan perusilmiöiden tunteminen on välttämätöntä, kun kehitetään tekniikkaan perustuvia laitteita. Opit ymmärtämään fysiikan perusilmiöiden lisäksi riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita tekniikassa sekä arkipäiväisessä elämässä. Voit painottaa opintojasi materiaalifysiikkaan, sovellettuun optiikkaan tai mikroelektroniikkaan. Työkaluina käytät supertietokoneita, pilvipalveluita ja laskentagridejä, jotka tuovat internetin laskenta-resurssit yhteiseen käyttöön. Esimerkkejä mallinnetuista ilmiöistä ovat aurinkokennot, katalyysi ja korroosio.

Data-analytiikka
Data-analytiikan opinnoissa perehdyt laajojen tietomassojen hallintaan ja analysointiin, opit ymmärtämään tietojen suhteita toisiinsa, löytämään toistuvuuksia ja soveltamaan tietoa esimerkiksi palvelujen kehittämiseen. Osaat valita sopivimmat tekniikat tietojenkäsittelyyn, sekä suunnittella ja toteuttaa ratkaisuja teollisuuden ja yritysten tarpeisiin digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet huomioiden. Menetelmät pohjautuvat tyypillisesti matematiikkaan ja tietotekniikkaan ja keskittyvät tosielämän ongelmanratkaisuun. Sovellusalueena ovat teollisuuden ja liike-elämän ongelmat esimerkiksi teollisuus- tai liiketoimintaprosessien optimointi, tietoon perustuva ennakointi eli prediktiivinen analyysi ja päätöksenteon tukeminen erilaisilla matemaattisilla menetelmilllä.

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintoja Computational Engineering and Technical Physics -diplomi-insinööriohjelmassa. Ohjelmassa voit syventyä teknilliseen matematiikkaan (technomathematics) ja älykkääseen laskentaan (intelligent computing) tai teknilliseen fysiikkaan (technical physics). Di-ohjelman suuntautumiskohteen valintaan vaikuttaa kandidaatin opintojesi suuntautumiskohde. Opetus maisteriohjelmissa on pääsääntöisesti englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

Teknillinen matematiikka syventyy matemaattisiin malleihin sekä laskennalliseen ongelmanratkaisuun. Teknillistä matematiikkaa voit soveltaa teollisuuden prosessien tai ympäristön ilmiöiden mallinnuksessa, analysoinnissa, optimoinnissa ja ohjauksessa.

Älykkään laskennan opinnoissa saat valmiudet mallintaa ja tuottaa automaatiokehitystä tukevia konenäön ja hahmontunnistuksen teollisia sovelluksia. Opinnoissa keskityt älykkään ja oppivan tietojenkäsittelyn menetelmiin. Data-aineiston analyysi, keskeisten ja olennaisten piirteiden löytäminen runsaasta datasta ja näiden piirteiden luokittelu ovat käytännön sovellusten taustalla. Älykkään laskennan suuntautumiskohteeseen voit siirtyä suoritettuasi data-analytikaan suuntautumisopinnot kandidaatin tutkinnossa.

Teknillisen fysiikan opinnoissa keskityt nanofysiikkaan, materiaalifysiikkaan, sovellettuun optiikkaan ja mikroelektroniikkaan. Teknillisen fysiikan tiedoilla pystyt kehittämään materiaalien ominaisuuksia ja tehostamaan teollisuuden mittausteknisiä järjestelmiä kehittämällä sensoreita ja niiden tiedonsiirron liittyvää elektroniikkaa.

Suoritettuasi kandidaatin opinnot data-analytiikan suuntautumisvaihtoehdossa sinulla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja myös tuotantotalouden Business Analytics –diplomi-insinööriohjelmaan. Vahvasti teollisuudessa ja liike-elämässä tarvittavaan käytännön osaamiseen keskittynyt Business Analytics ohjelma yhdistää tuotantotalouden, yritysrahoituksen, tietotekniikan ja soveltavan matematiikan opintoja. Ohjelmassa opit laajan kirjon liiketoiminnan analytiikan teoriaa ja käytännön taitoja. Opit myös ymmärtämään teollisuuden ja yritysten toimintaperiaatteita sekä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia prosessien ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op). Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi laskennallisen tekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (120 op).

Kandidaatintutkinto muodostuu yleisopinnoista, aine- ja sivuaineopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua.Yleisopinnot painottuvat opintojen alkuvaiheeseen. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitset itsellesi kandidaatin opintojen suuntautumiskohteen kolmesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta: teknillinen matematiikka, data-analytiikka tai teknillinen fysiikka. Kandidaatin opintojen suuntautumiskohteen valinta vaikuttaa myös diplomi-insinööriopintojen suuntautumiskohteen valintaan.

Diplomi-insinööriohjelma
Kandidaatintutkinnon (180 op) suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa laskennallisen tekniikan Computational engineering and technical physics -diplomi-insinööriohjelmassa. Ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: teknillinen matematiikka, teknillinen fysiikka ja älykäs laskenta. Kandidaatin tutkinnossa data-analytiikan suuntautumisen valinneet voivat halutessaan siirtyä suoraan tuotantotalouden Business Analytics –diplomi-insinööriohjelmaan.

Opetus maisteriohjelmassa tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Opintojen rakenne

Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op)

Laskennallisessa tekniikassa suoritetaan ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto. Tekniikan kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä.

Tutkinto muodostuu yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista sekä sivuopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Opintojen rakenne kandidaatin tutkinnossa:

Yleisopinnot                                      väh. 83 opKieli- ja viestintäopinnotväh. 9 opSuuntautumisvaihtoehdon opinnot                                           40-43 op (sis. 10 op kandidaatintutkielman)Sivuopinnot                                         väh. 30 opValinnaiset opinnot<7 op (valitaan siten, että tutkinnon
edellyttämä 180 op täyttyy

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op)

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat opintoja valitsemassasi diplomi-insinööriohjelmassa. Voit valita kolmesta englanninkielisestä vaihtoehdosta: Technomathematics, Technical Physics ja Intelligent computing. Suoritettuasi kandidaatin opinnot data-analytiikan suuntautumisvaihtoehdossa sinulla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja myös tuotantotalouden Business Analytics –diplomi-insinööriohjelmaan.

Opintojen rakenne DI-tutkinnossa:

Syventymisopinnot valitussa DI-ohjelmassaväh. 70 opSivuopinnotväh. 20 opKieli- ja viestintäopinnotväh. 4 opYdinopinnot<12 opValinnaiset opinnot14–23 op (valitaan siten, että tutkintoon
vaadittava 120 op täyttyy)

Opinnäytetyö

Sekä kandidaatti- että diplomi-insinööriopintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.

Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan kandidaattiohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörien työllistymistilastot ovat tasaisen korkeat –  teknisten ammattien lisäksi laskennallisen tekniikan osaajia tarvitaan myös bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun ja säätieteen aloilla sekä digitaalisen median tuottamisessa ja pelialalla. Tekijöitä tarvitaan erityisesti tutkimus-, kehitys-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. Työhön kuuluvat mm. tuote- ja prosessikehitys, laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelu, uusien teknologioiden käyttöönotto sekä laskennallisten mallien soveltaminen käytäntöön. Työpaikkoja on syntynyt myös spin-off -yritysten ja tiiviin elinkeinoelämäyhteistyön kautta.

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • Vakuutusmatemaatikko vakuutusyhtiössä
  • Mobiiliteknologian kehittäjä tietoliikenneyrityksessä
  • Sää- ja ilmastomallien tutkija
  • Riskianalyytikko rahoitusalalla
  • Projektipäällikkö ICT-yrityksessä
  • Simulointimallien kehittäjä tuulivoimayrityksessä
  • Konenäköjärjestelmien suunnittelija
  • Materiaalien kehittäjä aurinkokennoja valmistavassa yrityksessä
  • Tutkija suomalaisessa tai ulkomaalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa 45 maata ja noin 230 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n laskennallinen tekniikka on kansainvälisesti hyvin verkottunut ja tutkimuksen alalla vireä toimija, jolla on pitkä kokemus ja vahvat yhteistyösuhteet monen Euroopan maan ohella Venäjälle, Aasiaan, Afrikkaan, Amerikkaan ja Australiaan. Koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä myös elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien diplomitöiden muodossa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö. Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

Kehitämme entistä turvallisempia, ekologisempia ja energiatehokkaampia tuotantotapoja sekä luomme kustannustehokkaita ratkaisuja teollisuuteen ja sen eri tuotantovaiheisiin. Tutkimuksemme ydinalueitamme ovat tieteellinen laskenta, data-analytiikka, konenäkö ja hahmontunnistus sekä soveltava fysiikka ja materiaalitutkimus.

Tieteellisen laskennan tutkimusaiheet liittyvät teollisten prosessien ja ympäristön ilmiöiden mallinnukseen. Työkaluja näihin tarjoavat eturintaman osaaminen ja tutkimus mm. inversio-ongelmien, materiaalitutkimuksen, virtauslaskennan, tilastollisen 'pehmeän' mallinnuksen ja aikasarjojen alueilla.

Materiaalifysiikan ja optisen mittaustekniikan tutkimus keskittyy erityisesti puolijohde-, suprajohde- ja nanofysiikkaan. Näillä alueilla tutkitaan teollisuuden mittausteknisiä järjestelmiä, materiaalien johtavuuskäyttäytymistä sekä magneettisia ominaisuuksia matalissa lämpötiloissa ja voimakkaissa magneettikentissä. Kehitämme mm. sensoreita ja niiden tiedonsiirtoon liittyvää elektroniikkaa, kuten optisia kuitulinkkejä.

Konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimuksen painopisteessä ovat visuaalinen tarkastelu, laskennallinen näkö, lääketieteellinen kuvantaminen ja kuvankäsittely sekä värinäkö. Konenäköratkaisut ovat osana automaatiota ja niillä parannetaan esimerkiksi prosessiteollisuuden tehokkuutta ja lääketieteellisen kuva-analyysin avulla silmäsairauksien hoitoa.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) suorittaneet voivat jatkaa suuntautumiskohteensa mukaiseen syventymiskohteeseen englanninkielisessä Computational engineering and technical physics -maisteriohjelmassa (120 op) ja valmistua diplomi-insinööriksi. Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa puolestaan hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinto). Lue lisää LUT:n tohtorikoulusta.

Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT, Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 130

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31