Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Sähköä on kaikkialla. Sen avulla välitetään tietoa, liikutetaan ihmisiä ja pyöritetään maailmaa. Sähköiset kulkuneuvot, uusiutuva energia, maailmanlaajuinen energiantuotannon murros ja tarve tehostaa energian käyttöä tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.

Sähkötekniikka on ala, joka kehittyy huimaa vauhtia. Aurinko- ja tuulivoimaan pohjautuvat pienvoimalat tekevät tuloaan ja tulevaisuudessa sinunkin kotisi voi lämmetä esimerkiksi aurinkoenergialla. Samalla uudistuvat myös sähköön liittyvä kaupankäynti, sähköverkot ja sähkönjakelu: kuka tahansa voi tulevaisuudessa tuottaa sähköä ja myydä taikka varastoida sitä.

Sähkötekniikka on sinun valintasi, jos olet tekniikasta kiinnostunut, osaat hahmottaa syy-seuraussuhteita ja haluat olla mukana rakentamassa sähköistä tulevaisuutta. Myös kiinnostus matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan on plussaa: sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä.

Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Sähkötekniikan ohjelmassa perehdyt nykyaikaisiin ja perinteisiin teknologioihin sekä erilaisiin sähköteknisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Opinnoissasi painotetaan puhtaan energian tuotantoa ja energian tehokasta käyttöä.

Syvennyt muun muassa älykkääseen sähköverkkoon, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan eli elektroniikkaan, jolla säädetään suurtehoisia virtapiirejä. Opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet.

Sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseen. Meillä voit syventyä myös aurinkotalouteen – ainoana yliopistona Suomessa. Aurinkotaloudella tarkoitetaan taloudellisesti tehokkainta tapaa hyödyntää auringosta saatavaa tai auringon avulla tuotettua energiaa.

Sähkötekniikan osaajana pääset osaksi suurta teknologista murrosta.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus on pääosin suomenkielistä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on automaattinen oikeus jatkaa diplomi-insinöörin (DI) tutkintoon. Diplomi-insinöörin tutkinnossa valittavanasi on suomen- tai englanninkielinen diplomi-insinööriohjelma, ja pääasiallinen opiskelukielesi määräytyy sen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista, aine- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikilla tekniikan alojen opiskelijoilla yhteiset. Ne sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan tulevien vuosien opinnoille.

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa kaikki tekeminen perustuu sähköteknisten perusasioiden hallintaan.  Perehdyt sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksiin ja toimintaperiaatteisiin. Opit ymmärtämään sähköön liittyviä fysikaalisia ilmiöitä, keskeiset sähköturvallisuuteen ja asennuksiin liittyvät ohjeet ja määräykset sekä käyttämään tavallisimpia mittausjärjestelmiä. Lisäksi opit tekemään sähköisiin piireihin liittyviä laskelmia ja mittauksia. Myös liiketoiminnan perusteet sekä talouden hallinta tulevat sinulle tutuiksi.

Kandidaatinopinnoissa valitset itsellesi yhden valinnaisen osaamisalueen kolmesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta:

 1. Sähköenergiajärjestelmät
 2. Elektroniikka
 3. Säätötekniikka ja sulautetut järjestelmät

Sähköenergiajärjestelmien opinnoissa perehdyt erilaisten voimalaitosten, sähköverkkojen sekä sähkömoottorien ja taajuusmuuttajien keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä uusiutuvaan energiaan liittyvään teknologiaan sekä liiketaloudellisiin periaatteisiin.

Elektroniikan opinnot suoritettuasi osaat käyttää keskeisiä elektroniikan mittalaitteita ja ratkaista analogiseen ja digitaaliseen elektroniikkaan liittyviä ongelmia prototyyppien avulla. Opit ymmärtämään radioaaltojen etenemistä sekä tunnistamaan keskeiset siirtotiet, radiotekniikan osat ja antennityypit.

Säätötekniikan ja sulautettujen järjestelmien opinnoissa perehdyt mm. digitaaliseen säätöön sekä mikroprosessoreihin ja niiden ohjelmointiin. Opit suunnittelemaan yksinkertaisia digitaalisäätimiä sekä ymmärtämään tyypillisten sähkökoneiden toimintaa ja ohjauksen periaatteita.

Lue lisää sähkötekniikan kandidaatin opinnoista

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan sähkötekniikan maisteriohjelmissa: suomenkielisessä Sähkötekniikan ohjelmassa tai englanninkielisessä Electrical Engineering -ohjelmassa.

Sähkötekniikka

Saat valintasi mukaan syvälliset tiedot elektroniikasta, sähköverkkotekniikasta tai sähköllä toimivien laitteiden eli sähkökäyttöjen tekniikasta tai voit valita kaupallisemman suunnan ja erikoistua sähkömarkkinoihin. Opit soveltamaan sähkötekniikan keskeisiä teorioita sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin sekä alan tuotekehitykseen ja tutkimukseen.

Electrical Engineering
Ohjelmassa voit suuntautua teollisuuselektroniikkaan (Industrial Electronics) tai aurinkotalouteen (Solar Economy).

Teollisuuselektroniikka syventyy erityyppisten sähkölaitteiden moottoreihin ja käyttöön, mekaaniseen kuormitukseen sekä sähkön muuntoon eli kuinka sähköenergia muunnetaan mekaaniseksi energiaksi.

Aurinkotalous perehtyy siihen, kuinka maapallo saadaan siirtymään kokonaan uusiutuvan energian käyttöön. Opit tarkastelemaan tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja -markkinoita sekä energian varastointia huomioiden myös yksittäisen kuluttajan roolin.

Lue lisää Electrical Engineering -maisteriohjelmasta

Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. LUT:n sähkötekniikka on erityisesti uusiutuvan energian tutkimuksessa ja koulutuksessa alan edelläkävijä. LUT:ssa on Suomen toistaiseksi ainoa tuulivoimaprofessuuri, ja aurinkosähköön liittyvää tutkimusta sekä opetusta johtaa Suomen ensimmäinen aurinkotalouden professori. Aurinkotalouteen keskittyvä DI-ohjelma onkin ainoa laatuaan.

Koulutusohjelma erottuu joukosta myös laaja-alaisuudellaan: ohjelmassa on vahva kytkentä talouden opintoihin ja yhteistyö energiatekniikan, konetekniikan sekä  ympäristötekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä – osa kandidaatinopinnoista on näillä koulutusohjelmilla yhteisiä. Myöskään sähkömarkkinoihin liittyviä aiheita ei käsitellä muualla yhtä laajasti.

Lisäksi LUT:n Green campus on sähkötekniikan näkökulmasta konkreettinen osa tutkimusta ja opetusta: teeman alla käsitellään mm. sähköntuotantotekniikoita, ympäristötekniikkaa, sähkö- ja energiakauppaa sekä sähkön varastointia.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Kaksivaiheisessa koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op). Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi sähkötekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmissa (120 op).

Tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista, aine- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikilla tekniikan alojen opiskelijoilla yhteiset. Ne sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan tulevien vuosien opinnoille.

Sähkötekniikan aineopinnot sisältävät yhteisiä sähkötekniikan perusopintoja sekä yhden valinnaisista osaamisalueista, jotka ovat:

 1. Sähköenergiajärjestelmät
 2. Elektroniikka
 3. Säätötekniikka ja sulautetut järjestelmät

Diplomi-insinööriohjelmat

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan sähkötekniikan maisteriohjelmissa: suomenkielisessäSähkötekniikan ohjelmassa tai englanninkielisessä Electrical Engineering -ohjelmassa. Opintojen rakenne

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op)

Sähkötekniikassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona kolmevuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto. Kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto muodostuu yleisopinnoista, pää- ja sivuaineopinnoista, harjoittelusta, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Valinnaisilla opinnoilla täytetään loput kandidaatin tutkinnon vaatimasta 180 opintopisteestä.

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op)

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa on valittavana kaksi DI-ohjelmaa: suomenkielinen Sähkötekniikka sekä Electrical Engineering, jossa opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista. Diplomi-insinöörin opinnot koostuvat ydinopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Tutkintoon kuuluu myös diplomityö osana syventymisopintoja.

Lue lisäälukuvuoden 2016-2017 opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Sekä kandidaatti- että diplomi-insinööriopintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.

Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan kandidaattiohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Maailma sähköistyy, yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät, ja uusia osaajia tarvitaan monenlaisiin tehtäviin: tuotekehitykseen, koulutukseen, markkinointiin ja johtotehtäviin. Sähkötekniikan asiantuntijoiden työllistymisnäkymät ovat hyvät ja työtehtäviä on tarjolla jo enemmän kuin tekijöitä.

Tällä hetkellä sähkötekniikan ajankohtaisia haasteita ovat mm. energian varastointi – miten akkuihin varastoidaan energiaa ja miten energiavarastojen ohjaus toimii sekä hybridikäyttöjen suunnittelu ja kehittäminen.

Kasvava tarve on myös sähkökaupan insinööreille sekä juridiset pätevyydet hallitseville sähkökäytön johtajille. Sähkölaitoksissakin eletään muutosten aikaa yksityisten aurinko- ja tuulivoimaloiden yleistyessä. Sähkötekniikan insinööreille riittää siis työsarkaa niin teollisuudessa kuin kunnallisissakin tehtävissä.

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Elektroniikkasuunnittelija
 • Sähkökäytön johtaja
 • Automaatioinsinööri teollisuudessa
 • Sähköverkkojen suunnittelija jakeluyhtiössä
 • Tuotekehitysinsinööri elektroniikka-alan yrityksessä
 • Toimitusjohtaja sähköyhtiössä
 • Pörssimeklari sähköpörssissä
 • Markkinointijohtaja teknologiateollisuudessa
 • Sähkökaupan asiantuntija sähköyhtiössä
 • Tutkija yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
 • Asiantuntija tuulivoimayhtiössä
 • Tehoelektroniikan asiantuntija sähköautoteollisuudessa

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa 45 maata ja noin 230 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Lisätietoja kansainvälisestä opiskelijavaihdosta LUT:n UNI-portaalista.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja.

Lisätietoja kansainvälisestä harjoittelusta LUT:n UNI-portaalista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n sähkötekniikan koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien diplomitöiden muodossa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö. Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

Uusiutuvat energiajärjestelmät ovat LUT:n sähkötekniikan tutkimuksen polttopisteessä. Keskeisenä tavoitteena tutkimustyössä on energiatehokkaiden ja puhtaan energian tuotantoon, käyttöön ja varastointiin soveltuvien laite- ja järjestelmäratkaisujen kehittäminen.

Tavoitteenamme on syvällinen järjestelmätason ymmärrys hiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisestä ja sen taloudellisista, ympäristöllisistä, teknisistä ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Näitä haasteita sähkötekniikan yksikössämme ratkovat sähkömarkkinoiden, sähkönkäyttötekniikan, digitaali- ja säätötekniikan sekä sovelletun elektroniikan ja aurinkotalouden asiantuntijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n sähkötekniikan kandidaatin ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan suoraan sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

LUT:n sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinto). Sähkötekniikan osalta tieteellisiä jatko-opintoja voi suorittaa esimerkiksi valtakunnallisessa Sähköenergiatekniikan tohtoriohjelmassa, jota LUT:n sähkötekniikan yksikkö koordinoi. Tohtoriohjelma toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja alan yritysten kanssa.

Lue lisää LUT:n tohtorikoulusta

Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT, Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 130

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31