Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Lappeenranta
Kandiohjelmat

Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Digitalisaatio muuttaa kiihtyvällä tahdilla yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja. Uusia tietoteknisiä ratkaisuja, laitteita ja ohjelmistoja sulautetaan osaksi ihmisten arkea. Tämä kehitys avaa lukemattomia mahdollisuuksia tietotekniikan osaajille. Tietoteknisillä ratkaisuilla on keskeinen merkitys kestävän kehityksen edistämisessä, alasta ja ratkottavista haasteista riippumatta.

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä kehität kannattavia, ekologisia ja käyttäjien toiminnan huomioivia ratkaisuja eri tarpeisiin.

Tietotekniikan opiskelu antaa sinulle työkalut isojen ja pientenkin ongelmien ratkaisuun: ohjelmointiosaamisen avulla voit tarttua esimerkiksi materiaalin- tai energiankulutukseen liittyviin haasteisiin tai kuluttajien kohtaamiin arkipäiväisiin ongelmiin. Ymmärrät myös, että ohjelmistot ja tietotekniset laitteet ovat välineitä ratkaisuille: ne toimivat usein muiden tieteenalojen oleellisena tukena.

Tietotekniikka sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja haluat vaikuttaa siihen, että asioita tehdään jatkossa nopeammin, halvemmalla ja entistä tehokkaammin. Tuotat ratkaisuja huomioiden niin yksittäisten ihmisten kuin suurien yritysten tarpeet.

Mitä tietotekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Tietotekniikan ohjelmassa opit hyödyntämään ohjelmointia työkaluna isojen haasteiden ratkaisemisessa. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi materiaalin- tai energiankulutukseen ja niiden vähentämiseen, tai yksittäisen kuluttajan toimintatapojen muuttamiseen.

Opit hahmottamaan, kuinka erilaiset ongelmat voidaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, ja saat valmiudet suunnitella ja tuottaa niihin ratkaisuja. Bisnesnäkökulma on vahvasti yhdistetty ohjelmistokehityksen opintoihin, ja tämä auttaa sinua näkemään ohjelmistot uudenlaisen liiketoiminnan mahdollistajina. Valitsemalla sivuopintokokonaisuudeksi kauppatieteet tai tuotantotalouden voit entisestään syventää kaupallista osaamistasi.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus tietotekniikan kandidaatin tutkinnossa (TkK, 180 op) on pääosin suomenkielistä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat opintojasi diplomi-insinööri-, eli maisteriohjelmassa diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op). Tietotekniikan koulutusohjelmassa valitset kahdesta DI-ohjelmasta, Computer Science tai Pervasive Computing and Communications for Sustainable Development (PERCCOM), joissa molemmissa opetuskielenä on englanti.

Koulutuksen sisältö

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopinnoissa tärkein tavoite on saavuttaa kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä. Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia työkaluohjelmia. Näin sinulle tulevat tutuiksi perusohjelmointikielet kuten Python, C, Java ja SQL sekä debuggerit, versionhallinta, virheenjäljittimet ja erilaiset suunnitteluohjelmat. Laaja-alainen ohjelmointikielten ja työkalujen käyttö on tärkeää, sillä se mahdollistaa sopivien kielten ja työkalujen valinnan tarpeiden perusteella.

Tietotekniikassa opiskelusi sisältää paljon käytännön ohjelmointia. Opinnoissasi korostuu ongelmanratkaisuun pohjautuva oppiminen.  Saat ongelmanratkaisuun valmiuksia esimerkiksi code campeillä, joilla pääset suunnittelemaan ja rakentamaan tiimityönä ohjelmistoja yrityksiltä saatujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Koska ammattimainen ohjelmointi on useimmille opiskelijoille uusi asia, käytetään erityisesti ohjelmoinnin peruskursseilla LUT:n omien opettajien tekemiä, opiskelua helpottavia ohjelmointioppaita. Lisäksi kursseilla hyödynnetään luentovideoita sekä verkkokursseja ja verkko-opiskelun ratkaisuja.

Perusohjelmointikurssien jälkeen opintojesi painopiste siirtyy ohjelmistotuotantoon, eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

Opiskelun sisältöjä tietotekniikassa:

 • Tietojenkäsittely
 • Ohjelmointi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Verkkosovellukset
 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietokannat

Sivuopinnoiksi voit valita laajasta tarjonnasta joko jonkin muun tekniikan alan tai kaupallisesti painottuneen kokonaisuuden. Sivuaine on valittavissa seuraavista:

- Tuotantotalous- Yrittäjyys- Konetekniikka- Energiatekniikka- Ympäristötekniikka- Kemiantekniikka- Sähkötekniikka- Teknillinen fysiikka- Teknillinen matematiikka- Älykäs laskenta- Liiketoimintaosaaminen

Kandidaatin tutkinnossa valitsemaasi sivuainetta voit jatkaa diplomi-insinööriohjelmassa.

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy, ja sen suoritettuasi voit tyypillisesti olla ohjelmistoprojekteissa keskeinen asiantuntija tai vastuullinen vetäjä.

Diplomi-insinöörin opinnot valmistavat sinua kehittämään yrityksiä niin teknisten ratkaisujen, kuin koko toiminnan organisoinnin tasolla. Valmistuttuasi pystyt vaikuttamaan siihen kuinka tietotekniset ratkaisut auttavat koko yhteiskuntaa kehittymään kestävämpään suuntaan. Vihreän tietotekniikan ja eettisesti kestävän ajattelun kautta voit edesauttaa resurssiviisasta teollista tuotantoa sekä parantaa kuluttajien terveydenhoitopalveluja -ja kaikkea siltä väliltä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Kandidaatin tutkinnossa opiskelet yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia ja opit alaan liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja teoriat. Saat myös valmiuksia hyödyntää matematiikan ja luonnontieteiden tietoja ongelmien ratkaisemisessa. Opit tieteellistä ajattelua ja saat valmiuksia tieteelliseen työskentelyyn.

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopinnoissa tärkein tavoite on saavuttaa kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä.

Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen, ja taitojen lisääntyessä ruvetaan käyttämään ohjelmoinnin tukena tarvittavia työkaluohjelmia.

Kandidaatintutkinnon sinulla on oikeus jatkaa DI-ohjelmassa. Kandidaatintutkinnon (180 op) suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa DI-ohjelmassa (120 op) diplomi-insinööriksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnon voit valintasi mukaan suorittaa toisessa kahdesta tietotekniikan DI-ohjelmasta, joissa molemmissa opetuskielenä on englanti.

Computer Science

Syvennyt ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tuotantoon. Hallitset ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut sekä järjestelmien välisen kommunikoinnin ja tietoverkkojen käytön ohjelmistoissa. Saat valmiudet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien johtamiseen ja ylläpitoon sekä ohjelmistotalon, että järjestelmän tilaajan roolissa.

Pervasive Computing and Communications for Sustainable Development (PERCCOM)

Ohjelmasta valmistut vihreän tietotekniikan kysytyksi osaajaksi. Saat valmiudet kehittää ohjelmistoja ja palveluja, joissa yhdistyvät asiakastarpeet ja kestävän kehityksen periaatteet. Ohjelman erityispiirre on useassa eurooppalaisessa yliopistossa tapahtuva opetus ja sen takia ohjelmaan on haettava erikseen kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opetuspaikka vaihtuu lukuvuosittain, ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Opintojen rakenne

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op)
Tietotekniikan koulutusohjelmassa suoritetaan ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK). Tekniikan kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä.

Tutkinto muodostuu yleisopinnoista, suuntautumiskohteen tietotekniikan aineopinnoista, sivuopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö sisältyy tietotekniikan aineopintoihin.

Opintojen rakenne Tietotekniikan kandidaatin tutkinnossa:

Yleisopinnot vähintään 64 opTietotekniikan aineopinnotvähintään 81 op (sis. 10 op kandidaatintutkielman)Sivuopinnot24 opValinnaiset opinnotnoin 11 op (käydään niin, että 180 op täyttyy)

Tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op)
Kandidaatintutkinnon suoritettuasi siirryt valitsemaasi DI-ohjelmaan, jossa suoritat Tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon (DI, 120 op). DI-tutkinto muodostuu ydinopinnoista, valitsemasi DI-ohjelman syventymisopinnoista, sekä sivuopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäyte- eli diplomityöstä. Diplomityö sisältyy DI-ohjelman syventymisopintoihin.

Opintojen rakenne DI-tutkinnossa vaihtelee DI-ohjelmittain. Opintojen rakenne tietotekniikan DI-tutkinnossa:

Syventymisopinnot valitussa DI-ohjelmassa82 op (sis. 30 op diplomityön)Ydinopinnot24- 28 opSivuopinnotvähintään 20 opValinnaiset opinnotn. 10 opKieli- ja viestintäopinnotvähintään 4 op Opinnäytetyö

Sekä kandidaatin- että diplomi-insinööriopintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.

Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan kandidaattiohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Tietotekniikasta valmistuneena löydät työmahdollisuuksia niin pienistä kuin suuristakin yrityksistä ja sinulla on hyvät valmiudet myös yrittäjäksi. Voit hyödyntää yliopiston start up- ja ohjelmistokehityksen alustoja jo opiskeluaikanasi, ja verkottua LUT:n yhteistyöyritysten kanssa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen kehittäjiä työllistävät niin kaupalliset kuin julkisetkin organisaatiot.


Tietotekniikan diplomi-insinöörin tehtävänimikkeitä

 • Järjestelmäasiantuntija
 • IT Manager
 • Lead Programmer
 • Myyyntipäällikkö
 • Sovelluskehittäjä
 • Start up -yrittäjä
 • Tietoturvajohtaja
 • User Experience Specialist

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa 45 maata ja noin 230 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n tietotekniikan koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien diplomitöiden muodossa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö.

Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

LUT:n tietotekniikan alalla tehtävässä tutkimuksessa korostuu ohjelmistotuotanto. Ohjelmistotuotannon tutkimus keskittyy ohjelmistoinnovaatioihin sekä ohjelmistotyön kehittämiseen ja tehostamiseen. Tutkimuskohteet liittyvät esimerkiksi kehittämisprosessien ja liiketoiminnan suhteeseen, käyttäjäkokemuksiin, teknologisiin ratkaisuihin ja organisaation toimintaan.

Tutkimuksen lähestymistapana on useimmiten empiirinen kenttätutkimus eri toimialojen ohjelmistonkehitysorganisaatioissa. Tällainen tutkimus tapahtuu "real-world"-ympäristössä, joka on yleensä teollinen tai kaupallinen. Tällaisia tutkimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistotestauksessa ja pelikehityksessä.

LUT:lla on käytössään valvotut laboratorio-olosuhteet kontrolloituja kokeita varten käyttäjälähtöisen ohjelmistotuotannon tutkimuksessa, jossa keskitytään käyttäjän tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämiseen.

Vaikka ohjelmistotuotannon tutkimus kohdistuu myös liiketoimintaan, organisaatioihin ja innovaatioihin, tietotekniikan tutkijoiden tärkein osaamispohja on ohjelmointi ja ohjelmistosuunnittelu - molemmat teknisiä suoritteita, joihin liittyy runsaasti teoreettista ja matemaattista tutkimusta.

LUT:n tietotekniikan tutkijat ymmärtävät ne kuitenkin myös ihmisen toimintana, jonka tutkimuksessa täytyy ottaa huomioon se, mitä jo ymmärrämme teollisesta ja kaupallisesta ympäristöstä, ja niihin liittyvistä organisatorisista ja liiketoiminnallisistä kysymyksistä.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n tietotekniikan kandidaatin ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan suoraan tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinto).

Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT, Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 130

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31