Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Ympäristötekniikka ratkoo ihmiskunnan suuria haasteita: miten muuttaa nykyisiä tuotanto- ja kulutustapoja kestävämpään suuntaan tilanteessa, jossa ilmasto lämpenee uhkaavasti, ilman ja vesistöjen laatu heikentävät elämänlaatua ja jätteille ei löydy enää sijoituspaikkoja. Ympäristön huomioiminen on myös yrityksille yhä tärkeämpää, sillä ympäristölainsäädäntö kiristyy ja asiakkaiden ympäristötietoisuus lisääntyy.

Väestömäärän kasvaessa ja ihmisten siirtyessä asumaan yhä suurempiin kasvukeskuksiin tarvitaan osaamista, jonka turvin yhteiskunnan kehittyminen on kestävällä pohjalla.

Kasvihuonekaasupäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä ja hyvä ilman- ja vedenlaatu säilytettävä. Luonnon ja ihmisen tasapainon hallinta on haasteellinen tehtävä, mikä tarjoaa mittaamattomat mahdollisuudet opiskella ja tutkia uusia puhtaamman tulevaisuuden ratkaisuja.

Ympäristötekniikka on sinun valintasi, jos olet kiinnostunut ilmastonmuutoksen hillinnästä ja hallinnasta. Myös kiinnostus tekniikkaa sekä luonnontieteitä kohtaan ovat ympäristöteekkarille tärkeitä ominaisuuksia.

Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ympäristötekniikan koulutus antaa valmiudet arvioida ja vaikuttaa siihen, miten vaihtoehtoiset valmistustavat, teknologiat ja järjestelmät vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja kuormittavat luontoa.

Opit tarkastelemaan hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä läpi koko tuotteen elinkaaren unohtamatta muutakaan luonnon kuormitusta. Ymmärrät, miten energian ja vedenkulutusta voidaan vähentää tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Osaat myös viestiä ympäristöasioista erilaisille kohderyhmille.

Perehdyt ilmastonmuutoksen näkökohtiin eri toimialojen näkökulmista. Uusiutuva energia, liikkuminen, rakentaminen ja ruoantuotanto määrittelevät sen, miten yhteiskunta onnistuu hillitsemään ilmastonmuutoksen etenemistä ja seurauksia.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus kandidaatin tutkinnossa (TkK) on pääosin suomenkielistä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on automaattinen oikeus jatkaa diplomi-insinöörin (DI) tutkintoon. Ympäristötekniikan DI-tutkinnossa, Sustainability Science and Solutions, opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Koulutuksen sisältö

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op). Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi ympäristötekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (120 op). 

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa opit säästämään luonnonvaroja, hallitsemaan muutosta sekä tuntemaan ympäristön sietokyvyn rajat. Ympäröivän yhteiskunnan tilaan vaikuttaa vahvasti kehitteillä oleva lainsäädäntö, jonka ennakointiin ja käsittelemiseen saat työkaluja. Lisäksi opit ymmärtämään, miten kestävä kehitys vaikuttaa liiketoimintaan ja miten ympäristöasiat huomioidaan osana yrityksen päätöksentekoa.

Kykenet hahmottamaan, miten yksittäiset osa-alueet muodostavat laajempia kokonaisuuksia: esimerkiksi kuinka jo tuotesuunnittelun aikana tulee ottaa huomioon luonnonvarojen ja muiden resurssien käyttö aina raaka-aineen hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon saakka. Opit myös arvioimaan yrityksen toiminnan tai tuotannon ympäristövaikutuksia vaihe vaiheelta sekä tarkastelemaan niitä kustannusten, materiaalien ja päästöjenhallinnan näkökulmista.

Kehität opintojen aikana myös mittaus- ja analyysitaitojasi ja opit kyseenalaistamaan, pohtimaan sekä vertaamaan eri tietolähteistä saamiasi tietoja itse tuottamaasi tietoon. Näitä taitoja hyödynnät pohtiessasi muun muassa jätehuoltojärjestelmien toimivuutta, teollisuudessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä energiana ja materiaalina sekä päästöjen puhdistus- ja käsittelymenetelmiä.

Insinöörin perustaidot opitaan kandidaatin tutkinto-ohjelman yleisopinnoissa, jotka ovat energia-, sähkö-, kone- ja ympäristötekniikan opiskelijoille pääosin yhteisiä. Yleisopinnot sisältävät mm. matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Aineopinnot painottuvat luonnollisesti ympäristötekniikkaan, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös merkittävä määrä muiden tekniikan alojen (mm. energia, sähkö, kemia, kone), talouden, johtamisen ja juridiikan kursseja.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan ympäristötekniikan Sustainability Science and Solutions -DI-ohjelmassa. Ohjelmassa opit ymmärtämään, kuinka yhteiskunnan eri toimijoiden toimintaa voidaan kehittää kestävämpään suuntaan ja kuinka luoda uusia ratkaisuja kehitystä tukemaan. Ohjelmassa syvennyt tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointiin ja opit soveltamaan taitojasi eri toimialoilla, kuten teollisuudessa ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Ymmärrät monipuolisesti ympäristöhaasteita ja saat valmiudet johtaa niiden ratkaisemista. Sinulla on myös mahdollisuus syventää liiketaloudellista osaamistasi. Diplomi-insinööriohjelma antaa laajat valmiudet esimerkiksi yritysten kehitys- ja johtotehtäviin.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK, 180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa ympäristötekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (DI, 120 op). Sekä ympäristötekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin opinnoissa voit valita joustavasti myös muiden koulutusohjelmien opintoja.

Diplomi-insinööriohjelmat

Opetus ympäristötekniikan DI-ohjelmassa, Sustainability Science and Solutions, tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Opintojen rakenne

Ympäristötekniikan kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op)

Ympäristötekniikassa suoritetaan ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto. Tekniikan kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto muodostuu yleisopinnoista, ympäristötekniikan aineopinnoista sekä sivuopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö sisältyy ympäristötekniikan aineopintoihin.

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op)

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan ympäristötekniikan englanninkielisessä Sustainability Science and Solutions -diplomi-insinööriohjelmassa. Diplomi-insinöörin opinnot koostuvat ydinopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Tutkintoon kuuluu myös diplomityö osana syventymisopintoja.

Lue lisäälukuvuoden 2016-2017 opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Sekä kandidaatti- että diplomi-insinööriopintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.

Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan kandidaattiohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörejä työllistyy sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ympäristöosaamisen kehittämiseen liittyviin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Työnsarkaa tarjoavat mm. teollisuuden ja palvelualojen ympäristöasioihin liittyvät asiantuntijatehtävät sekä erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät.

Myös eri aloilla toimivat konsultointiyritykset työllistävät ympäristöasiantuntijoita yhä enemmän. Ympäristönsuojeluun liittyvä säätely ja lisääntynyt tietoisuus ympäristöhaasteista takaavat sen, että ympäristöosaajille on kysyntää myös jatkossa.

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Ympäristöasiantuntija konsultointialan yrityksessä
 • Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö teollisuusyrityksessä
 • Kehitysinsinööri paperiteollisuudessa
 • Päästöasiantuntija konepajateollisuudessa
 • Ympäristötarkastaja viranomaistehtävässä
 • Kestävyysasiantuntija energiateollisuudessa
 • Kestävyysasiantuntija rakennusteollisuudessa
 • Liikenneratkaisujen kestävyysasiantuntija
 • Kestävyysasiantuntija maataloudessa 
 • Tutkija tutkimuslaitoksessa
 • Ympäristöjohtaja kaupungilla

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa 45 maata ja noin 230 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n ympäristötekniikan koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien diplomitöiden muodossa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö. Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmat perustuvat kestävyystutkimusalaan (sustainability science). Kestävyystutkimuksen tavoitteena on kehittää nykyistä toimintaa ja tuotejärjestelmiä kestävämpään suuntaan, ja luoda menetelmiä järjestelmien kestävyysnäkökohtien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Kestävää kehitystä uhkaavien riskien hallitsemiseksi on välttämätöntä, että monille nykyisille tuotanto- ja kulutustavoille löydetään kustannustehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot. Kestävyystutkimus muodostaa tärkeän ja monitieteellisen lohkon yliopiston perus- ja soveltavasta tutkimuksesta.

Kestävyyttä edistävien ratkaisujen luominen edellyttää systeemiajattelua ja kykyä yhdistää erilaisia tekniikoita erilaisissa sovelluskohteissa. Kestävyystutkimus edellyttääkin tuote- tai palveluketjujen eri osa-alueiden tarkastelemista kokonaisuutena koko elinkaaren kattavasti. Tällaisia osajärjestelmiä ovat muun muassa valmistusprosessit, energiajärjestelmät, jätehuoltojärjestelmät, kuljetusketjut sekä kemikaalien ja materiaalien tuotanto. Elinkaarimallintaminen ja systeeminen muutos ovat keskeisiä menetelmiä. Kestävyystutkimukseen kuuluu myös liiketoimintanäkökulma, jossa lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen liiketoimintaan kestävyyttä edistämällä.

Kestävyystutkimuksen tarjoama osaaminen ulottuu aina luonnontieteistä yhteiskuntatieteisiin ja lainsäädäntöön, tekniikka- ja talousmielessä.

Väestömäärän kasvaessa ja eri raaka-aineiden huvetessa ihmisten on jatkossa tultava toimeen aikaisempaa pienemmällä luonnonvarojen ja energian kulutuksella. Luonnonvarojen kestävä käyttö haasteellinen tehtävä, mikä tarjoaa mittaamattomat mahdollisuudet tutkia uusia paremman tulevaisuuden ratkaisuja.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n ympäristötekniikan kandidaatin ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan suoraan ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon. LUT:n ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinto).

Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT, Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 130

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31