Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Tuotantotalous rakentaa siltoja tekniikan ja kaupankäynnin välille. Siinä yhdistyvät matemaattinen ja tekninen ongelmanratkaisu, sekä ihmisten johtaminen.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörinä osaat hyödyntää yrityksen henkilöstö- ja rahavaroja viisaasti, kehittää yritysten toimintaa sekä suunnitella uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Voit soveltaa osaamistasi useilla eri aloilla, ja auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörikoulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan. Olet hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta, ja halukas toimimaan ryhmässä tavoitteellisesti.

Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii?

Tuotantotalouden opinnoissa saat laajan kuvan yritysmaailmasta ja opit ymmärtämään miten yritykset toimivat keskenään. Saavuttamasi asiantuntijuus teknisten ratkaisujen ja talouden ymmärtämisen suhteen auttaa sinua näkemään uusia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen ja ymmärtämään miten muutosta voidaan johtaa.

Saat valmiuksia kehittää yrityksiä toimimaan entistä paremmin, sekä kykyjä luoda myös täysin uudenlaista liiketoimintaa.  Opit myös toimimaan kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus kandidaatin tutkinnossa (TkK) on pääosin suomenkielistä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on automaattinen oikeus jatkaa diplomi-insinöörin (DI) tutkintoon. Diplomi-insinöörin tutkinnossa valittavanasi on suomen- tai englanninkielinen diplomi-insinööriohjelma, ja pääasiallinen opiskelukielesi määräytyy sen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatin opinnoissa opiskelet yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia, esimerkiksi matematiikkaa ja fysiikkaa. Opit alaan liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja teoriat. Saat myös valmiuksia hyödyntää matematiikan ja luonnontieteiden tietoja ongelmien ratkaisemisessa. Opit tieteellistä ajattelua ja saat valmiuksia tieteelliseen työskentelyyn. Yleisopintoihin kuuluu myös runsaasti viestintä- ja kieliopintoja.

Opiskelet matemaattisia ja teknistieteellisiä aiheita, sekä ihmisten ja organisaatioiden toiminnan johtamista. Opintosi sisältävät esimerkiksi pelinomaisia opintojaksoja, sekä monenlaisia projektikursseja. Näiden kautta opit hahmottamaan yritystoimintaa kokonaisuutena.

Analyysit liiketoimintaympäristöistä ja ideat yrityksen kehittämisestä siirtyvät kurssisisällöistä käytäntöön, kun ratkot kursseilla yliopiston yhteistyöyritysten oikeita haasteita.

Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Opit hankkimaan ja tuottamaan päätöksenteon kannalta olennaista tietoa ja arvioimaan yrityksen toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita.

DI-ohjelman suoritettuasi sinulla on laaja taloudellinen osaaminen, ja hyvä tuntemus tekniikasta. Osaat arvioida oman teknillisen alasi sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tunnistat kehittämiskohteita yritysten toimimnnoissa Osaat paitsi luoda ratkaisuvaihtoehtoja, myös vetää muutosprojekteja läpi.

Opiskelun sisältöjä tuotantotaloudessa:

 • Kustannusjohtaminen
 • Tuotannon optimointi
 • Toimitusketjun johtaminen
 • Innovaatiojärjestelmät ja –johtaminen
 • Tuotekehitys
 • Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen
 • Teollinen markkinointi
 • Yritysverkostot
 • Yrittäjyys
 • Kansainvälinen liiketoiminta

Valitset tuotantotalouden koulutusohjelmassa sivuaineesi aina muusta LUT:n tekniikan koulutusohjelmien tarjonnasta ja voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi mukaisesti. Kandidaatin tutkinnnossa aloittaamaasi sivuainetta voit jatkaa laajempana DI-tutkinnossa, tai voit valita siihen toisen teknillisen sivuaineen.

Sivuainevaihtoehdot tuotantotalouden opiskelijoille ovat:

 • Tietotekniikka
 • Konetekniikka
 • Energiatekniikka
 • Ympäristötekniikka
 • Kemiantekniikka
 • Sähkötekniikka
 • Laskennallinen tekniikka

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK, 180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tuotantotalouden diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (DI, 120 op).

Tuotantotalouden kandidaatintutkinnossa pääaineesi on tuotantotalous. Kandidaatintutkinnon yleisopinnoissa opiskelet tuotantotalouden yleisiä valmiuksia, esimerkiksi markkinoinnin, kustannusjohtamisen ja logistiikan perusteita. Pääaineopinnoissa opiskelet enimmäkseen kaikille yhteisiä pääaineopintoja. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa pääset kuitenkin valitsemaan kiinnostuksesi mukaisesti suuntautumisvaihtoehdon, jonka valinta vaikuttaa myös diplomi-insinööriohjelman valintaan.

Diplomi-insinööriohjelmat
Kandidaatintutkinnon (TkK, 180 op) suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa diplomi-insinööriohjelmassa (DI-ohjelmassa, 120 op) diplomi-insinööriksi (DI). Voit valita DI-ohjelmasi kahdesta englanninkielisestä ja kolmesta suomenkielisestä ohjelmasta.

Tuotannon johtamisen DI

Opit tuottamaan yrityksen tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Perehdyt mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen sekä tuotantoon liittyvien raaka-aineiden, osien tai palveluiden toimitukseen. Tästä laskentapainotteisesta ohjelmasta saat valmiudet esimerkiksi uudistaa tuotantoa tai johtaa yrityksen taloutta.

Global Management of Innovation and Technology

Ohjelmassa opit tunnistamaan, ymmärtämään ja luomaan innovaatiota, jotka syntyvät teknologian kehityksestä tai ihmisten tarpeista. Saat valmiuksia jalostaa innovaatioista kaupallisia tuotteita tai palveluita. Perehdyt kansainväliseen toimintaympäristöön ja opit johtamaan markkinointia osana kannattavaa liiketoimintaa.

Business Analytics

Ohjelma yhdistää ainutlaatuisesti tuotantotalouden, yritysrahoituksen, tietotekniikan ja soveltavan matematiikan opintoja. Opit laajan kirjon liiketoiminnan analysoinnin taitoja ja sinusta kuoriutuu työmarkkinoilla kysytty asiantuntija, joka ymmärtää teollisuuden ja yritysten toimintaa sekä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Sote-DI

Ohjelmassa pääset soveltamaan talouden, tekniikan ja johtamisen taitoja sosiaali- ja terveysalan palveluiden haasteiden ratkomiseen. Opit kuinka uusia sote-palveluita kehitetään ja millaisia palveluita tulevaisuudessa tarvitaan. Pääset toimimaan läheisessä yhteistyössä palvelu- ja teknologiayritysten sekä julkisten organisaatioiden kanssa.

Yrittäjyyden DI

Ohjelmassa perehdyt yrittäjyyteen eri näkökulmista. Opit, kuinka liiketoimintaa luodaan, kehitetään ja kasvatetaan, ja kuinka uusista teknologioista syntyy uutta liiketoimintaa. Saat valmiudet toimia erilaisissa liiketoiminnan ja yrittäjyyden taitoja vaativissa tehtävissä. Koulutus valmentaa sinua yrittäjäksi tai yritysten toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen asiantuntijaksi.

Opintojen rakenne

Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op)

Tuotantotaloudessa suoritetaan ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto. Tekniikan kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä.

Tutkinto muodostuu yleisopinnoista, Tuotantotalous-pääaineen ja sen suuntautumisvaihtoehdon opinnoista sekä sivuopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö sisältyy pääaineopintoihin.

Opintojen rakenne kandidaatin tutkinnossa:

Yleisopinnot vähintään 64 op
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot vähintään 90 op (sis. 10 op kandidaatintutkielman)
Sivuopinnot 24 op
Valinnaiset opinnot vähintään 2 op (valitaan niin, että 180 op täyttyy)


Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto
(DI, 120 op)

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat opintoja valitsemassasi diplomi-insinööriohjelmassa. Voit valita yhden viidestä eri DI-ohjelmasta.

Opintojen rakenne vaihtelee DI-ohjelman mukaisesti. Opintojen rakenne DI-tutkinnossa:

Syventymisopinnot valitussa DI-ohjelmassa n. 70 op (sis. 30 op diplomityön)
Sivuopinnot n. 25 op
Valinnaiset opinnot n. 25 op

Opinnäytetyö

Sekä kandidaatti- että diplomi-insinööriopintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on oman oppineisuuden osoittaminen.

Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva itsenäinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on nimenomaan osoittaa opiskelijan kandidaattiohjelmassa kehittämää osaamista suuntautumisvaihtoehdon painotukset huomioiden. Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, mikä vastaa noin 260-270 tuntia työtä.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Tuotantotaloudesta valmistuneena hahmotat ja analysoit maailmaa insinöörimäisellä otteella, ja olet valmis työskentelemään paitsi teollisuuden, myös palveluiden parissa. Voit vetää uudistusprojekteja vakiintuneissa teollisyrityksissä, johtaa uusien tuotteiden kehitystä tai luoda uusia digitaalisia palveluja. Olet taloutta ja yritysten sekä ihmisten toimintaa ymmärtävä ongelmanratkaisija, jossa on potentiaalia johtajaksi. Osaamisellesi on kysyntää kansainvälisilläkin työmarkkinoilla.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tehtävänimikkeitä:

 • Controller
 • Projektipäällikkö
 • Markkinointipäällikkö
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Teknologia-alan yrittäjä
 • Tehdaspäällikkö
 • Strategic Marketing Consultant
 • Supply Chain Manager
 • Export manager
 • After Sales Manager
 • Avainasiakaspäällikkö

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana. Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.

LUT:lla on tarjota vaihto-opiskelupaikkoja käytännössä kaikille opiskelijavaihdosta kiinnostuneille. Partneriverkostomme kattaa 45 maata ja noin 230 yliopistoa eri puolilla maailmaa. Myös arki omalla kampuksella ja LUT:n opintojaksoilla näyttäytyy kansainvälisenä: noin joka neljäs syksyisin aloittava opiskelija tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Käytävillä puhutaan ajoittain yli 40 kieltä, sillä yliopistossamme opiskelee ja työskentelee yli 60 eri maan kansalaisia.

Kansainvälinen työharjoittelu

Ulkomailla työskentely on erinomainen tapa kasvattaa kielitaitoa sekä kerätä kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä. Opiskelija voi itse valita opintoihinsa sopivan ajankohdan harjoittelulle – eritasoisia ja -tyyppisiä harjoittelupaikkoja on tarjolla sekä opintojensa alku- että loppuvaiheessa oleville. LUT tukee opiskelijoidensa harjoittelua Erasmus- ja matka-apurahoin: opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse joko valmiiden harjoitteluohjelmien ja –paikkojen joukosta tai ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin ja anoo harjoittelun varmistuttua hänelle mahdollisia apurahoja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelma tekee aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja yrityksiin tehtävien diplomitöiden muodossa.

LUT:lla on perinteisesti vahvat elinkeinoelämäyhteydet, Talouselämän rankingissa tekniikassa paras elinkeinoelämäyhteistyö.

Edistämme tieteellisestä tutkimuksesta syntyvää yritystoimintaa muun muassa spinoff-yritysten muodossa. Tästä osoituksena on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations, joka tukee LUT:n tutkimukseen perustuvia uusia yrityksiä.

Tutkimukselliset painopisteet

Tuotantotalouden alan tukimuksessamme painottuvat seuraavat teemat:

 • Kestävät liiketoimintamallit
 • Palveluprosessit ja -järjestelmät
 • Innovaatio- ja teknologiajohtaminen
 • Kustannusten ja suorituskyvyn johtaminen
 • Yrittäjyys

Tuotantotalouden tutkimuksessa LUT:lla painottuu laaja-alaisen innovaatiotoiminnan ja tietotekniikan osaaminen, jotka luovat poikkeuksellisen hyvän kombinaation yritysten ja julkisen sektorin osaamisen ja kilpailukyvyn rajoja rikkovaan kohottamiseen.

Tutkimus kohdistuu liiketoimintamalli-, prosessi-, palvelu- ja tuoteinnovaatioihin sekä niitä tukeviin ohjelmistotuotantoratkaisuihin. Tutkimuksemme pureutuu kestävän kilpailukyvyn sekä taloudellisiin, ekologisiin että sosiaalisiin näkökulmiin. Monitahoinen kestävän kilpailukyvyn tutkimus tukee myös LUT:n strategian vihreän energian ja teknologian painopistettä.

Tiedekunnan Venäjään liittyvässä tutkimus- ja opetusyhteistyössä korostuvat erityisesti innovaatioihin perustuva kansainvälinen kilpailukyky, avoimet innovaatiot sekä sidosryhmälähtöiset innovaatiot

Jatko-opintomahdollisuudet

LUT:n tuotantotalouden kandidaatin ohjelmaan valitulla opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan suoraan tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon (tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinto). 

Koulutuksen yhteyshenkilö

LUT, Hakupalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi
Puhelin: 0400 295 130

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


 Näytä puhelinnumero
www.lut.fi

Omat näytteilleasettajani
X
Osasto: 5f31